PDA

View Full Version : A [2]


admin
19-11-2005, 23:52
A
--------------------
Ad auction: Đấu giá quảng cáo
Một dịch vụ cho phép những nhà xuất bản Web (Web publishers) bán không gian quảng cáo trước đây chưa được bán tại phút cuối cùng đối với bất kỳ thị trường nào có lợi. Các nhà quảng cáo có thể mua khoảng không tại mức giá đặc biệt thấp (cost-per-thousand)
Ad request: Yêu cầu quảng cáo
Sự yêu cầu một máy dịch vụ quảng cáo hiển thị một quảng cáo trong một trang web. Bởi nhiều lý do khác nhau, quảng cáo có thể không được hiển thị.