Diễn Đàn Cần Thơ Online » Tổng hợp » Hỏi đáp về máy tính
Cách làm bài tập excel về các hàm


Trả lời
 
Điều chỉnh
  #1  
Cũ 14-03-2007, 16:47
tc81105 tc81105 đang ngoại tuyến
Thành viên mới
Ngày tham gia: 14:03:2007
Bài viết: 1
Thanks: 0
Thanked 0 lần trong 0 bài
CTG: 0
Cách làm bài tập excel về các hàm
max min vlookup sum and or sumif if countif dmax left dmin
Trả lời kèm trích dẫn
  #2  
Cũ 16-03-2007, 14:44
nguyenhien_dhkt nguyenhien_dhkt đang ngoại tuyến
Thành viên mới
Ngày tham gia: 12:03:2007
Bài viết: 9
Thanks: 0
Thanked 0 lần trong 0 bài
CTG: 0
cách thi chứng chỉ A
muốn hỏi cách thi làm bài thể nào có thể đậu dược môn tinh học căn bản
Trả lời kèm trích dẫn
  #3  
Cũ 16-03-2007, 16:08
tqminh_csp's Avatar
tqminh_csp tqminh_csp đang ngoại tuyến
Thành viên
Ngày tham gia: 04:10:2005
Nơi ở: Cần Thơ
Bài viết: 685
Thanks: 0
Thanked 3 lần trong 3 bài
CTG: 0
Re: Cách làm bài tập excel về các hàm
Bạn cố gắng giải được các đề thi mẫu.
Các hàm có trong giáo trình, bạn có thể tham khảo.


CÁC HÀM THÔNG DỤNG TRONG EXCEL

Nhóm hàm số học:

Hàm INT: Hàm lấy giá trị là phần nguyên.

Cú pháp: INT (X)

Hàm cho giá trị là phần nguyên của X

Hàm MOD: Hàm cho giá trị là phần dư.

Cú pháp: MOD ( a,

Hàm MOD cho giá trị là phần dư của phép chia a:b


Hàm ROUND: Hàm làm tròn số.


Cú pháp: ROUND ( X,n)

Hàm làm tròn n số của X

- Nếu n dương ( n>0) sẽ làm tròn số bên phải kể từ vị trí dấu chấm thập phân

Nếu n âm ( n<0) sẽ làm tròn số bên trái kể từ vị trí dấu chấm thập phân.

Nhóm hàm ngày tháng:

Hàm TODAY: Hàm cho giá trị là ngày tháng hiện tại của máy tính.
Cú pháp: TODAY()

Hàm NOW: Hàm cho giá trị là thời điểm hiện tại của máy tính.
Cú pháp: NOW( )


Hàm DAY: Hàm cho giá trị là ngày của biểu thức số.

Cú pháp: DAY(số)

Hàm MONTH: Hàm cho giá trị là tháng của biểu thức số.
Cú pháp: MONTH ( số)
Hàm YEAR: Hàm cho giá trị là năm của biểu thức số.

Cú pháp: YEAR (số)
Hàm DAYS360: Hàm cho giá trị là số ngày giữa khoảng cách của BTNT1 và BTNT2.
Cú pháp: DAYS360 ( BTNT1, BTNT2)

Nhóm hàm văn bản
Hàm LEFT: Hàm lấy ký tự từ bên trái sang
Cú pháp: LEFT ( X,n) Hàm LEFT lấy n ký tự từ bên trái sang của văn bản X
Hàm RIGHT: Hàm lấy ký tự từ bên phải sang
Cú pháp: RIGHT ( X,n) Hàm RIGHT lấy n ký tự từ bên phải sang của văn bản X

Hàm MID: Hàm lấy ký tự bên trong của chuỗi.
-Cú pháp: MID (X, m, n) Hàm MID lấy n ký tự trong chuỗi X bắt đầu từ vị trí m.
Nhóm hàm Logic

Hàm AND: và

Cú pháp: AND ( điều kiện 1, điều kiện 2, ...) Hàm nhận giá trị đúng nếu mọi điều kiện là đúng, ngược lại hàm nhận giá trị sai


Hàm OR: hoặc

Cú pháp: OR ( điều kiện 1, điều kiện 2, ....) Hàm nhận giá trị đúng nếu tồn tại một điều kiện là đúng, ngược lại hàm nhận giá trị sai

Hàm IF: Nếu

Cú pháp: IF ( điều kiện, giá trị 1, giá trị 2) Nếu điều kiện đúng thì hàm trả về giá trị 1, ngược lại hàm nhận giá trị 2

VD 1: Tính PCCV, biết rằng nếu chức vụ là Giám đốc thì PCCV: 150000, ngoài ra không có PCCV.

VD 2 Tính tiền Khen thưởng, biết rằng:

- Nếu chức vụ là NV và Mã KT là A, thì được thưởng 150000 đ. Ngoài ra không có thưởng.

Tại ô D2 ta đánh công thức:

VD3: Tính tiền Thưởng, biết rằng:
Nếu chức vụ là NV hoặc Mã KT là A, thì được thưởng 150000 đ. Ngoài ra không có thưởng.


Nếu có nhiều điều kiện ( nhiều hàm IF ) thì cuối dãy hàm IF đó ta mới đóng ngoặc. Nghĩa là có bao nhiêu hàm IF thì đóng bấy nhiêu ngoặc.

VD: Tính PCCV biết rằng:

- Nếu chức vụ là GĐ, thì PCCV là: 200.000 đ

- Nếu chức vụ là PGĐ, thì PCCV là: 150.000 đ

- Nếu chức vụ là TP, thì PCCV là: 100.000 đ

- Nếu chức vụ là PP, thì PCCV là: 60.000 đ

- Ngoài ra không có PCCV.

Nhóm hàm thống kê

Hàm SUM: Hàm tính tổng
Cú pháp: SUM (vùng)

Hàm AVERAGE: Hàm tính giá trị trung bình
Cú pháp: AVERAGE ( vùng)
Hàm MAX: Hàm tìm giá trị lớn nhất.
Cú pháp: MAX (vùng)
Hàm MIN: Hàm tìm giá trị bé nhất.
Cú pháp: MIN (vùng)
Hàm RANK: Hàm xếp thứ hạng.
Cú pháp: RANK ( ô cần xếp thứ, vùng cần so sánh)

*) Vùng cần so sánh: Thường để ở chế độ giá trị tuyệt đối:$

VD: Xếp thứ cho bảng dưới đây dựa vào cột tổng điểm:

Tại ô C2 ta đánh công thức

Hàm COUNT: Hàm đếm (đếm số ô không trống)
Cú pháp:

COUNT ( vùng)

Hàm COUNT đếm số ô có trong vùng. Nhưng chỉ đếm những ô có kiểu dữ liệu là kiểu số.

Hàm COUNTIF: Hàm đếm có điều kiện
Cú pháp:

COUNTIF ( Vùng cần đếm, ô điều kiện)

Đếm số ô có trong vùng với điều kiện đã chỉ ra ở ô điều kiện.

Hàm COUNTIF đếm ô có kiểu dữ liệu là kiểu số và cả kiểu ký tự.

VD: Đếm xem có bao nhiêu người có mức lương là: 650.000 đ.


Hàm SUMIF: Hàm tính tổng có điều kiện.
Cú pháp:

SUMIF ( cột1, điều kiện, cột 2)

*) Điều kiện bao giờ cũng phải bỏ trong dấu “nháy kép”

VD: Tính tổng Lương chính của những người có Chức vụ là TP

Tại ô D6 ta đánh công thức:

Nhóm hàm tìm kiếm và tham chiếu
Hàm VLOOKUP: Hàm tìm kiếm và tham chiếu theo cột.

Cú pháp: VLOOKUP ( giá trị tìm, vùng cần tìm, cột cần lấy, cách tìm )

ý nghĩa:

Vùng cần tìm: thường để ở chế độ giá trị tuyệt đối: $

Cột cần lấy: ở vùng cần tìm.
Cách tìm: Tìm theo 2 giá trị:

0: Cột bên trái của vùng cần tìm không sắp xếp (ngầm định)

1: Sắp xếp tăng dần.

VD: Tính tiền thưởng của 1 cơ quan sau, dựa vào Bảng khen thưởng. Nghĩa là lấy dữ liệu từ bảng KT đưa lên bảng trên.

Hàm HLOOKUP: Hàm tìm kiếm và tham chiếu theo hàng.
Tương tự VLOOKUP, chỉ đổi hàng thành cột.
Hàm HLOOKUP:
Hàm tìm kiếm và tham chiếu theo hàng.
Tương tự VLOOKUP, chỉ đổi hàng thành cột.

Các hàm thống kê trong CSDL

Hàm DAVERAGE:

Cú pháp:
DAVERAGE ( vùng dữ liệu, cột cần tính, vùng tiêu chuẩn).
ý nghĩa: Hàm tính trung bình các giá trị trong cột thoả mãn điều kiện của vùng tiêu chuẩn trong vùng dữ liệu.
VD: Tính tiền Lương trung bình của những người có chức vụ là NV

Hàm DCOUNT:
* Cú pháp:
DCOUNT(vùng dữ liệu, cột cần đếm, vùng tiêu chuẩn).
* ý nghĩa: Đếm số ô chứa lượng giá trị số trong cột thoả mãn đk trong vùng tiêu chuẩn tìm kiếm trong vùng dữ liệu.
VD: Đếm xem có bao nhiêu người có mức lương là 500000.
Tại ô D6 ta đánh công thức:

Hàm DMAX:

* Cú pháp:

DMAX (vùng dữ liệu, cột giá trị, vùng tiêu chuẩn).

* ý nghĩa: Hàm tính giá trị cao nhất trong cột giá trị thoả mãn điều kiện của vùng tiêu chuẩn trong vùng dữ liệu.

VD: Tìm xem những người 26 tuổi ai cao lương nhất.

Hàm DMIN:

* Cú pháp:

= DMIN (vùng dữ liệu, cột giá trị, vùng tiêu chuẩn).

* ý nghĩa: Hàm tính giá trị nhỏ nhất trong cột giá trị thoả mãn điều kiện của vùng tiêu chuẩn trong vùng dữ liệu.
VD: Tìm xem những người 26 tuổi ai thấp lương nhất.

Hàm DSUM:
* Cú pháp:

DSUM (vùng dữ liệu, cột giá trị, vùng tiêu chuẩn).

* ý nghĩa: Hàm tính tổng trong cột giá trị thoả mãn điều kiện của vùng tiêu chuẩn trong vùng dữ liệu.

VD: Tính tổng tiền lương những người 26 tuổi.
Trả lời kèm trích dẫn
Trả lời

Bookmarks

Điều chỉnh

Quy đinh gửi bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Bật
Smilies are Bật
[IMG] đang Bật
HTML đang Tắt

Truy cập nhanh


Theo giờ GMT +7:: 19:18.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2005 - 2014